Kyotoprotokollet

Vad är Kyotoprotokollet?

Kyotoprotokollet är ett fördrag som upprättades av FN 1997 och syftade till att minska koldioxidutsläppen över hela världen och därigenom bekämpa global uppvärmning eller klimatförändring. Namnet Kyoto härstammar från staden i Japan där protokollet antogs.

Kyotoprotokollet var en förlängning i FN: s ramkonvention om klimatförändringar från 1992. Konventionen åtar sig ursprungligen att minska utsläppen av växthusgaser. Det baserades på FN: s övertygelse att det fanns enighet bland det vetenskapliga samfundet att global uppvärmning är ett verkligt fenomen och främst orsakas av koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter.

Sammanfattning

 • Kyotoprotokollet var ett fördrag som skapades av FN 1997 för att bekämpa problemet med växthusgasutsläpp.
 • Protokollet fokuserade på utvecklade länder som de främsta källorna till koldioxidutsläpp och undantog utvecklingsländer från protokollets krav.
 • Kyotoprotokollet ersattes i huvudsak av Paris klimatavtal 2015.

Vad omfattar protokollet?

Kyotoprotokollet gäller följande sex växthusgaser:

 • Koldioxid
 • Lustgas
 • Metan
 • Perfluorkolväten (PFC)
 • Hydrofluorkolväten (HFC)
 • Svavelhexafluorid

Även om protokollet antogs 1997 gick det inte int gälla fram till 2005. År 2012 förlängdes Kyotoprotokollet med antagandet av Doha-ändringsförslaget.

Protokollet fokuserade på krav som 37 utvecklade länder arbetar för att minska sina växthusgasutsläpp. Det lade bördan för utsläppsminskningar på utvecklade länder och betraktade dem som i hög grad ansvariga för koldioxidutsläpp.

Utvecklingsländerna ombads bara att följa det frivilligt. Protokollets strategi i detta avseende definierades i fördraget som principen om ”gemensamt men differentierat ansvar och respektive kapacitet.” Det innefattade upprättandet av ett ”kolkreditsystem” Koldioxidkredit En koldioxidkredit är ett omsättningsbart tillstånd eller certifikat som ger innehavaren av krediten rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller motsvarande, ”varigenom nationer kan tjäna krediter genom att delta i utsläppsreducerande projekt i andra länder.

Problem med protokollet

Fakta om koldioxidutsläpp verkar dock visa att FN: s resonemang är bristfälligt. Till exempel, mindre utvecklade länder – som sannolikt är mer beroende av kol som energikälla och mindre benägna att införa restriktiva miljölagar – står faktiskt för mycket av den globala totala koldioxidutsläppen.

Kina och Indien står tillsammans för cirka 35% av de totala koldioxidutsläppen från och med 2020, medan de utvecklade länderna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland tillsammans bara står för 4% av världens koldioxidutsläpp. Ändå undantogs båda Kina och Indien från fördragets krav, som endast gäller 37 utvecklade länder.

Kritiker av Kyotoprotokollet hävdar att det är extremt lätt för 155 undertecknande länder av 192 att rösta för av det när de är undantagna från alla dess krav.

Kyotoprotokollets nuvarande tillstånd

Doha-ändringsförslaget 2015 utökade protokollet till 2020. Det blev dock en svag punkt strax därefter när Parisavtalet undertecknades av de flesta av de ursprungliga ratificeringarna av Kyotoprotokollet. USA undertecknade ursprungligen Parisavtalet men drog sig senare från avtalet.

Liksom Kyotoprotokollet som föregick det utsattes också Paris klimatavtal för mycket kritik. Till exempel kritiseras Accord för att endast kräva att ett land lämnar ett uttalande om att det avser att arbeta för att minska koldioxidutsläppen någon gång i framtiden för att det ska anses uppfylla kraven i avtalet. Däremot kräver det inte att länder faktiskt gör någonting för att minska koldioxidutsläppen just nu.

Ett exempel på hur avtalets struktur blir kort kan ses genom att titta på nationen Brasilien. Det lämnade ett uttalande om att det avser att börja arbeta med att minska koldioxidutsläppen med 2%, med början år 2040. Det uttalandet ”gör ingenting” är allt som krävs för att certifiera Brasilien som en undertecknare som har en god ställning för Paris klimatavtal.

Även om varje undertecknande land nådde sina uttalade koldioxidutsläppsmål skulle det bara sätta en liten bock i den totala mängden koldioxidutsläpp över hela världen. John Kerry, den tidigare amerikanska utrikesministern, uppgav att även om USA eliminerade alla sina koldioxidutsläpp, ”det skulle fortfarande inte räcka för att kompensera för koldioxidföroreningarna från resten av världen.”

Ytterligare resurser

CFI är den officiella leverantören av det globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA® CertificationThe Certified Banking & Ackreditering av kreditanalytiker (CBCA) ® är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenantmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare CFI-resurserna nedan att vara användbara:

 • Utvecklad ekonomi Utvecklad ekonomi En utvecklad ekonomi är en region, vanligtvis ett land, med en hög nivå av rikedom och resurser tillgängliga för sina invånare eller medborgare
 • ESG (Environmental, Social, and Governance) ESG (Environmental, Social and Governance) ESG är förkortningen för Environmental, Social and (Corporate) Governance, de tre breda kategorierna, eller områdena, av intresse för vad som är
 • Negativa externa effekter Negativa externa effekter Negativa externa effekter inträffar när produkten och / eller konsumtionen av en vara eller en tjänst påverkar en tredje parts oberoende negativt
 • Frivillig kolmarknad Frivillig kolmarknad Den frivilliga koldioxidmarknaden gör det möjligt för privata investerare, regeringar, icke-statliga organisationer och företag att frivilligt köpa koldioxidutjämningar till

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *